Informacje prawne

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ MARR & KROLL PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu pośrednictwa w zakupie/najmie nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".
W szczególności dane osobowe użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych Marr & Kroll . Jednocześnie użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorami danych osobowych jest Marr & Kroll Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-394) przy ul. Bielskiej31/1.
1. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, , zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku.
2. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (biuro@marrkroll.com) pocztą elektroniczną na stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
3. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu.

POUFNOŚĆ DANYCH

Firma Marr & Kroll zobowiązuje się zapewnić bezpieczną stronę internetową oraz chronić prywatność osób ją odwiedzających.
Zgodnie z polityką naszej firmy, dane które decydują się Państwo nam przekazać, nie zostaną sprzedane, udostępnione ani w żaden inny sposób ujawione osobom trzecim i zostaną wykorzystane jedynie w celu, w jakim zostały nam podane.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Przed przejściem do kolejnej strony należy przeczytać niniejszą informacje. Zawiera ona istotne noty prawne i regulacyjne dotyczące informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Dane zawarte na niniejszej stronie internetowej są publikowane przez firmę Marr & Kroll i mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, zaproszenia ani propozycji zawarcia jakiegokolwiek kontraktu/umowy ani też oferty, zaproszenia, pozyskania ani propozycji złożenia oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości.

Marr & Kroll oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Marr & Kroll nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy ani przeoczenia.
Dokładność zawartych na stronie opisów, wymiarów, stanu technicznego, wymaganych zezwoleń na użytkowanie i zasiedlenie oraz innych informacji nie jest gwarantowana. Podane informacje mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią stwierdzenia faktu ani wiążącego oświadczenia. Przyszli nabywcy lub najemcy powinni we własnym zakresie sprawdzić ich dokładność. Pracownicy ani przedstawiciele firmy Marr & Kroll nie mają prawa do składania jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji, ani też zawierania jakichkolwiek umów dotyczących nieruchomości.
Użytkownicy nie mają prawa kopiować żadnych materiałów z niniejszej strony internetowej, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie. Niniejsza strona stanowi własność i podlega kontroli firmy Marr & Kroll. O ile nie określono inaczej, wszystkie informacje na stronie (tekstowe, graficzne wizerunkowe, oraz koncepcja i projekt strony) są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi, a firma Marr & Kroll jest ich właścicielem, lub posiada pozwolenie na ich publikację.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów. Na niniejszej stronie mogą znajdować się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na których mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Firma Marr & Kroll nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani politykę prywatności tych stron.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, których nie można uznać za wyczerpujące, zostały zebrane przez firmę Marr & Kroll w oparciu o źródła informacji uznane za wiarygodne.

Firma Marr & Kroll (ani żaden z jej członków, pracowników lub agentów) nie składa oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności lub kompletności informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej. W szczególności nie składa się oświadczeń ani gwarancji w stosunku do zasadności jakichkolwiek przyszłych prognoz, zarządzania, wartości szacunkowych, perspektyw ani dochodów.

Żadne informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za porady finansowe, inwestycyjne ani też nie stanowią profesjonalnych porad w żadnym innym zakresie. Sposób i wysokość opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji finansowej inwestora oraz od jego kraju zamieszkania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z niezależnym doradcą podatkowym.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. M&K zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
-MSInternetExplorer od 5.0,
-Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.